Lỗi Failed to start nginx.service: Unit nginx.service failed to load: No such file or directory

nguyenac

Administrator
Thành viên BQT
#2
1) Kiểm tra xem có lỗi cấu hình nginx không
NGINX:
sudo nginx -t
2) thử khởi động lại và xem tình trạng :
NGINX:
sudo systemctl restart nginx.service
sudo journalctl -xel
systemctl status nginx.service
3) Nếu thấy nginx không hoạt động hoặc vẫn còn báo lỗi như trên, bạn cần tạo hoặc chỉnh sửa lại file unit ở đường dẫn
/lib/systemd/system/nginx.service
NGINX:
[Unit]
Description=The NGINX HTTP and reverse proxy server
After=syslog.target network.target remote-fs.target nss-lookup.target

[Service]
Type=forking
PIDFile=/run/nginx.pid
ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t
ExecStart=/usr/sbin/nginx
ExecReload=/bin/kill -s HUP $MAINPID
ExecStop=/bin/kill -s QUIT $MAINPID
PrivateTmp=true

[Install]
WantedBy=multi-user.target
Thử khởi động lại nginx lần nữa.
 

Facebook Comment

Tài nguyên mới

Top Bottom