Điều khiển thực đơn

china

Administrator
19/11/08
8.875
2
38
34
tapchiict.com
Bạn có thể thêm thực đơn vào form bằng cách tạo một điều khiển MenuStrip trên form. Điều khiển này sẽ không nằm trên form, nó được đặt vào vùng chứa những điều khiển không hiển thị trong quá trình chạy chương trình.

Bạn sẽ lần lượt tìm hiểu các đối tượng sau :

MenuStrip
Thực đơn (menu) của màn hình.

Thêm điều khiển MenuStrip vào form
ContextMenuStrip
Thực đơn ngữ cảnh (popup menu).

1/- MenuStrip – Thực đơn chính
Thêm điều khiển MenuStrip vào form cần tạo thực đơn (menu).

Để tạo mục chọn ToolStripMenuItem cho thực đơn, nhập giá trị vào TypeHere. Trình soạn thảo thực đơn tự động thêm vào hai ToolStripMenuItem mới ở phía phải và phía dưới mục đang tạo.

Các mục trên thực đơn là một trong các loại sau :
- MenuItem : đây là loại chọn mặc định của thực đơn.
- ComboBox
- Separator
- TextBox

Bạn chọn hai loại ComboBox, TextBox khi muốn đưa ComboBox, TextBox vào thực đơn, chọn Separator khi muốn tạo vạch ngăn cách giữa các nhóm chức năng trên thực đơn.

Tạo MenuItem cho MenuStrip
Các thuộc tính của ToolStripMenuItem :

Alignment
Thuộc tính quy định ToolStripMenuItem hiển thị canh trái hay canh phải của thực đơn.

AutoSize
Thuộc tính luận lý quy định ToolStripMenuItem tự điều chỉnh kích thước để hiển thị đủ nội dung văn bản và hình ảnh.

BackColor
Thuộc tính quy định màu nền cho ToolStripMenuItem.

BackgroundImage, BackgroundImageLayout
Quy định hình nền và cách hiển thị.

Checked
Thuộc tính cho biết có hiển thị dấu √ hay không. Đây là thuộc tính có giá trị luận lý, giá trị mặc định của thuộc tính này là False.

CheckOnClick
Quy định khi mục được nhấn có thay đổi giá trị Checked hay không. Thuộc tính có giá trị luận lý, mặc định là False.

CheckedStyle
Thuộc tính cho biết ToolStripMenuItem ở trạng thái nào : Unchecked, Checked hay Intermediate. Trạng thái Unchecked ứng với Checked = False, Checked ứng với Checked = True. Với trạng thái Intermediate, menuitem hiển thị dấu •. Khi nhấn trên mục chọn không bao giờ xảy ra trạng thái này mà chỉ có Unchecked, Checked. Intermediate chỉ có bằng phép gán trong chương trình.

DisplayStyle
Thuộc tính quy định cách hiển thị ToolStripMenuItem trên thực đơn với các trị sau :
- None : không hiển thị gì cả.
- Text : chỉ hiển thị văn bản.
- Image : chỉ hiển thị hình ảnh.
- ImageAndText : (mặc định) hiển thị cả hình ảnh lẫn văn bản.

DropDown
Quy định ToolStripMenuItem khi được nhấn sẽ dùng một danh sách có sẵn nào làm các mục con chứ không cần thiết kế trước. Danh sách này phải là ToolStripDropDown, ConTextMenuStrip.

DropDownItems
Tập hợp các mục con của ToolStripMenuItem, có thể định khi thiết kế.

Enable
Cho phép người dùng xử lý hoặc vô hiệu hóa mục chọn. Giá trị mặc định của thuộc tính này là True, cho phép người dùng xử lý mục chọn.

Image
Quy định hình ảnh hiển thị trên mục thực đơn.

Thuộc tính Image
ImageAlign
Quy định vị trí hiển thị của hình ảnh.

ImageScaling
Quy định cách hiển thị của hình ảnh :
- None (hiển thị theo kích thước của hình).
- SizeToFit (điều chỉnh kích thước của hình để hiển thị trên mục thực đơn).

ImageTransparentColor
Chỉ định màu nào trên hình sẽ thành trong suốt.

ShortcutKeys
Thuộc tính này quy định phím tắt của mục chọn. Giá trị của thuộc tính này được định nghĩa trong System.Windows.Forms.

ShowShortcutKeys
Thuộc tính này quy định phím tắt của mục chọn có hiển thị hay không. Giá trị mặc định của thuộc tính này là True, cho phép hiển thị phím tắt khi giá trị của thuộc tính ShortcutKeys được thiết lập.

Chọn phím tắt cho mục chọn trong MenuStrip
Text
Quy định nội dung hiển thị trong mục chọn. Giá trị mặc định của thuộc tính này là chuỗi rỗng.
Ví dụ : mô tả các thành phần trong MenuStrip.

Các thành phần của điều khiển MenuStrip
Ngoài cách tạo thực đơn trong lúc thiết kế, bạn có thể dùng lệnh để tạo thực đơn trong lúc thi hành như minh họa bên dưới.
Ví dụ : đoạn lệnh sau sẽ tạo thực đơn thông qua lệnh và gán cho màn hình mh.

Kết quả ví dụ trên
Để xử lý sự kiện Click của các mục thực đơn, bạn có thể dùng lệnh sau để phối hợp các thủ tục có sẵn với các sự kiện.

2/- ContextMenuStrip – Thực đơn ngữ cảnh

Chọn ContextMenuStrip cho màn hình
Cũng như MenuStrip, để tạo ContextMenuStrip, bạn vẽ vào màn hình một điều khiển ContextMenuStrip. Các thao tác thêm và thiết lập các menu item cho thực đơn ngữ cảnh (context menu) giống như làm việc với thực đơn chính (main menu). Loại thực đơn này được kết hợp với sự kiện nhấn chuột phải trên các điều khiển. Có thể định thực đơn ngữ cảnh cho một đối tượng trong quá trình thiết kế hay thông qua lệnh.

Trong quá trình thiết kế, chọn thuộc tính ContextMenuStrip từ cửa sổ thuộc tính của đối tượng.

Các lệnh sau sẽ chọn ContextMenuStrip1 làm thực đơn ngữ cảnh cho màn hình :
 

Facebook Comment

Find Diễn đàn Công nghệ thông tin và truyền thông on mobile

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên nào trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
31.050
Bài viết
33.103
Thành viên
5.957
Thành viên mới nhất
susu93439

Mobile app users
0
Latest mobile user

Tài nguyên mới