Điều khiển PictureBox, GroupBox và Panel

nguyenac

Administrator
Staff member
18/11/08
22.554
1
38
Là điều khiển được dùng để hiểm thị hình ảnh như bmp, jpg, gif, ico, ... PictureBox có các thuộc tính sau ngoài các thuộc tính cơ bản chung.

1/- PictureBox
PictureBox với SizeMode là StretchImage

Image
Quy định hình ảnh sẽ hiển thị trên điều khiển.

SizeMode
Quy định cách thức hình ảnh hiển thị trên điều khiển với các trị sau :
- Normal : hình hiển thị từ góc trên trái của điều khiển. Nếu hình lớn hơn, hình bị cắt bớt cho vừa kích thước của PictureBox.
- StretchImage : hình co giản kích thước cho bằng kích thước của điều khiển.
- AutoSize : PictureBox co giản kích thước cho bằng kích thước của hình.
- CenterImage : hình hiển thị từ giữa điều khiển. Nếu hình lớn hơn, hình bị cắt bớt cho vừa kích thước của PictureBox.
- Zoom : hình phóng to, thu nhỏ để hiển thị đủ trên điều khiển nhưng vẫn giữ tỉ lệ với kích thước ban đầu.

2/- GroupBox
Điều khiển dùng để chứa các điều khiển khác.
Trong quá trình thiết kế, để đặt một điều khiển vào GroupBox hoàn toàn tương tự như việc đặt một điều khiển vào form.
GroupBox chứa các RadioButton
Các thuộc tính của GroupBox
AutoSize

Thuộc tính luận lý quy định điều khiển có tự động thay đổi kích thước để có thể hiển thị hết các điều khiển chứa bên trong nó hay không. Giá trị mặc định là False, không tự động, ngược lại là True, tự động co giản.
AutoSize

Quy định cách thức điều khiển thay đổi kích thước.
- GrowAndShrink : co và giản.
- GrowOnly : mặc định, chỉ giản lớn.
Text

Nội dung tiêu đề GroupBox.

3/- Panel

Cũng như GroupBox, Panel là một điều khiển dùng để chứa các điều khiển cùng nhóm. Panel có các thuộc tính AutoSize, AutoSizeMode như GroupBox và thuộc tính đường viền BorderStyle như Label.

Điểm khác biệt giữa hai điều khiển này là Panel có thể có thanh trượt.
Panel và các điều khiển chứa trong nó

AutoScroll
Thuộc tính luận lý quy định có hiện các thanh trượt hay không khi nội dung của điều khiển lớn hơn vùng nhìn thấy được. Mặc định, thuộc tính này có trị False, không hiện các thanh trượt.
 

Facebook Comment

Find Diễn đàn Công nghệ thông tin và truyền thông on mobile

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên nào trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
31.050
Bài viết
33.103
Thành viên
5.957
Thành viên mới nhất
susu93439

Mobile app users
0
Latest mobile user

Tài nguyên mới