Điều khiển LinkLabel, NumericUpDown, DateTimePicker và MaskedTextBox

nguyenac

Administrator
Staff member
18/11/08
22.554
1
38
Điều khiển LinkLabel có các thuộc tính, phương thức, sự kiện của Label, thêm vào đó, nó cho phép bạn liên kết đến một đối tượng hay một trang web.

1/- LinkLabel
Để liên kết đến một trang web khi nhấn vào điều khiển, bạn gọi phương thức sau trong sự kiện LinkClicked của LinkLabel :

Ví dụ :

2/- NumericUpDown

Đây là điều khiển kết hợp giữa một Textbox và bộ nút tăng giảm. NumericUpDown chỉ cho phép người dùng nhập các giá trị số và thay đổi giá trị bằng cách nhấn bộ nút tăng giảm.

Các thuộc tính :

DecimalPlaces
Quy định số lẻ hiển thị trên điều khiển.

Increment
Quy định số đơn vị tăng giảm khi nhấn các mũi tên.

InterceptArrowKeys
Quy định giá trị trên điều khiển có thay đổi tăng giảm khi người dùng nhấn trên các phím ¯ trên bàn phím hay không. Mặc định là không.

Maximum
Quy định giá trị lớn nhất có thể hiển thị, nhập trên điều khiển.

Minimum
Quy định giá trị nhỏ nhất có thể hiển thị, nhập trên điều khiển.

TextAlign
Canh lề văn bản hiển thị trên điều khiển.

ThousandsSeparator
Quy định cách hiển thị dấu hàng ngàn, hàng triệu, … Mặc định là False, không hiển thị.

UpDownAlign
Quy định vị trí của các nút mũi tên. Mặc định là Right, bên phải TextBox, ngược lại là Left, bên trái.

3/- DateTimePicker
Điều khiển ngày cho phép người dùng nhập liệu giá trị ngày theo đúng quy cách yêu cầu của chương trình. Ngoài việc nhập liệu, có thể sử dụng các phím ¯ trên bàn phím, bộ nút tăng giảm đề tăng giảm thành phần đang được chọn trên ô nhập liệu hoặc chọn ngày trên lịch tháng.

Các thuộc tính :
CustomFormat
Quy định các hiển thị ngày tháng năm giờ phút giây trên điều khiển. Thuộc tính này chỉ có tác dụng khi Format có trị là Custom.

Format
Quy định cách hiển thị ngày tháng năm giờ phút giây theo hình thức định sẵn.
- Long : hiển thị ngày tháng năm đầy đủ nhất.
- Short : hiển thị ngày tháng năm ngắn gọn.
- Time : hiển thị giờ phút giây.
- Custom : hiển thị theo định dạng của thuộc tính CustomFormat.

MaxDate
Quy định giá trị lớn nhất được phép nhập, chọn trên điều khiển.

MinDate
Quy định giá trị nhỏ nhất được phép nhập, chọn trên điều khiển.

ShowUpDown
Thuộc tính luận lý, mặc định là False, chỉ hiển thị nút sổ xuống để hiển thị lịch tháng cho chọn ngày. Nếu là True, sẽ hiển thị bộ nút tăng giảm cho phép chọn thành phần để thay đổi giá trị qua bộ nút này.

4/- MaskedTextBox
Nhập dữ liệu thông thường, bạn dùng điều khiển TextBox, nhưng khi cần nhập dữ liệu theo một nguyên tắc đã định trước, TextBox không thể giúp bạn quy định cách nhập liệu.

Phiên bản VS.NET 2005 giúp bạn giải quyết vấn đề này với điều khiển MaskedTextBox.
Về hình thức, MaskedTextBox cũng tương tự như TextBox, tuy nhiên MaskedTextBox có thêm một số thuộc tính cần lưu ý :

PromptChar
Xác định ký tự để hiển thị dấu đặt chỗ.

HidePromptOnLeave
Ẩn đi các ký tự đặt chỗ (PromptChar) khi điều khiển bị mất focus. Đây là thuộc tính kiểu Boolean, giá trị mặc định là False.

TextMaskFormat
Xác định giá trị kiểu Text của điều khiển có chứa các ký tự đặc biệt và đặt chỗ hay không. Gồmc ó các giá trị sau :
- ExcludePromptAndLiterals : không bao gồm các ký tự đặc biệt và ký tự đặt chỗ.
- IncludePrompt : có chứa ký tự đặt chỗ.
- IncludeLiterals : có chứa ký tự đặc biệt.
- IncludePromptAndLiterals : chứa cả ký tự đặc biệt và ký tự đặc chỗ.

Mask
Thuộc tính kiểu String, xác định nguyên tắc nhập liệu cho điều khiển.
Một số thành phần trong chuỗi Mask

Ví dụ : chuỗi Mask và kết qủa hiển thị (PromptChar mặc định) :
- 099.099.099.099 (chuỗi số IP) :

- 09:09:09 (chuỗi hiển thị giờ) :

- 00/00/0000 (chuỗi hiển thị ngày) :
 

Facebook Comment

Find Diễn đàn Công nghệ thông tin và truyền thông on mobile

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên nào trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
31.050
Bài viết
33.103
Thành viên
5.957
Thành viên mới nhất
susu93439

Mobile app users
0
Latest mobile user

Tài nguyên mới