Điều khiển hộp thoại Open và Save

china

Administrator
19/11/08
8.875
2
38
34
tapchiict.com
Open và Save là hai hộp thoại thường được sử dụng nhất đối với những ứng dụng chạy trong môi trường Windows. Nhìn chung, hầu hết các thuộc tính của hai hộp thoại này là giống nhau. Do đó, bạn sẽ bắt đầu từ các thuộc tính chung của hai điều khiển này.
Hộp thoại Open
Khi một trong hai điều khiển được hiển thị, nó ít khi hiển thị tất cả các tập tin trong thư mục. Thường thì những tập tin được hiển thị sẽ được giới hạn vào một số loại tập tin mà ứng dụng có thể nhận ra và xử lý chúng. Thuộc tính Filter sẽ cho phép chọn lọc và hiển thị một số loại tập tin trong hộp thoại OpenSave thông qua phần mở rộng của chúng.

Phần mở rộng mặc định của hộp thoại được thiết lập thông qua thuộc tính DefaultExtension. Hai thuộc tính FilterDefaultExtension có thể được thiết lập ngay trong quá trình thiết kế. Trong lúc thi hành chương trình, bạn sẽ xử ký thông qua việc thiết lập giá trị các thuộc tính của FilterDefaultExtension.

Ví dụ : cho phép mở các tập tin hình ảnh có phần mở rộng là bmp, jpg, gif.

Loại tập tin trong hộp thoại
Một số thuộc tính chung của hai hộp thoại :

CheckFileExists
Đây là một thuộc tính có giá trị luận lý sẽ cho phép hiển thị bảng thông báo nếu người dùng nhập vào một tập tin không tồn tại.

Cảnh báo khi nhập vào một tập tin không tồn tại trong hệ thống

CheckPathExists
Đây là một thuộc tính có giá trị luận lý sẽ cho phép hiển thị bảng thông báo nếu người dùng nhập vào một đường dẫn không tồn tại.

Cảnh báo khi nhập vào một đường dẫn không tồn tại
AddExtension
Thuộc tính này sẽ cho phép tự động thêm phần mở rộng vào tập tin nếu người dùng bỏ qua nó. Phần mở rộng thêm vào chính là giá trị của thuộc tính DefaultExtension.

DefaultExtension
Quy định phần mở rộng của tập tin sẽ được thêm vào. Thuộc tính này luôn được sử dụng khi giá trị của thuộc tính AddExtension = True. Giá trị bắt đầu của thuộc tính này là dấu chấm. Ví dụ : ".txt".

FileName
Thuộc tính này trả về tên tập tin (cùng đường dẫn) của tập tin được chọn. Nếu người dùng nhấn Cancel, bạn không nên truy xuất đến thuộc tính này.

Cả hai điều khiển cung cấp một thuộc tính khác, FileNames, trả về một mảng các tập tin được chọn.

Filter
Thuộc tính này dùng để quy định các loại tập tin sẽ được hiển thị trong hộp thoại. Để hiển thị những tập tin văn bản, bạn sẽ gián giá trị của thuộc tính là "Tập tin văn bản | *.txt".

Chọn lọc các tập tin hình ảnh trong hộp thoại
Ví dụ : hiển thị các tập tin hình ảnh

FilterIndex
Quy định loại tập tin nào sẽ được hiển thị mặc định khi mở hộp thoại. Giá trị đầu tiên được tính từ 1. Trong ví dụ trên, nếu bạn cho thuộc tính FilterIndex = 4, All – Image sẽ được chọn mặc định.

InitialDirectory
Thuộc tính này sẽ quy định thư mục nào được mở khi hiển thị hộp thoại.
Ví dụ : mở thư mục Visual.Net trong ổ đĩa C

Ví dụ : mở thư mục chứa ứng dụng đang thi hành

RestoreDirectory
Mỗi khi mở hộp thoại OpenSave, thư mục hiện hành là thư mục được người dùng chọn lần cuối trước đó sẽ được hiển thị.

FileNames
Nếu hộp thoại Open cho phép chọn nhiều tập tin, thuộc tính FileNames sẽ lưu giữ tất cả đường dẫn và tập tin được chọn.

MultiSelect
Thuộc tính này sẽ cho phép người dùng chọn nhiều tập tin cùng lúc trong hộp thoại Open. Giá trị mặc định của thuộc tính này là False, chỉ cho phép chọn một tập tin, nếu chọn nhiều tập tin trong hộp thoại, gán giá trị của thuộc tính MultiSelect = True.

Lưu ý : Các tập tin được chọn phải cùng nằm trong một thư mục, bạn không thể chọn nhiều tập tin ở các thư mục khác nhau.
Ví dụ : xử lý các tập tin được chọn

Hoặc

ShowReadOnly
Thuộc tính này sẽ cho phép hiển thị Check box Open As Read Only trong hộp thoại Open hay không. Giá trị mặc định của thuộc tính này là False, không hiển thị Check box Open As Read Only.

ReadOnlyChecked
Thuộc tính này quy định giá trị của check box ReadOnlyChecked có được chọn hay không. Nên thiết lập giá trị của thuộc tính ReadOnlyChecked = True nếu chỉ mở tập tin chỉ đọc.
Chú ý : 4 thuộc tính FileNames, MultiSelect, ReadOnlyChecked, ShowReadOnly chỉ dành cho hộp thoại OpenFileDialog.

Thuộc tính RedOnly của hộp thoại
Ví dụ : sử dụng OpenFileDialog

Sử dụng OpenFileDialog
 

Facebook Comment

Find Diễn đàn Công nghệ thông tin và truyền thông on mobile

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên nào trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
31.050
Bài viết
33.103
Thành viên
5.957
Thành viên mới nhất
susu93439

Mobile app users
0
Latest mobile user

Tài nguyên mới