Điều khiển hộp thoại Font

nguyenac

Administrator
Staff member
18/11/08
22.554
1
38
Với hộp thoại Font, người dùng có thể xem và lựa chọn Font chữ, kiểu (in đậm, in nghiêng, ...), kích cỡ chữ. Ngoài một số chức năng cơ bản trên, nó có các tùy chọn cho phép chọn màu chữ.
Hộp thoại Font
Ngoài ra nó còn cho phép chấp nhận các giá trị đang được lựa chọn trên hộp thoại Font mà không cần đóng lại cửa sổ thông qua nút lệnh Apply.

AllowScriptChange
Giá trị của thuộc tính này sẽ cho phép (=True) hoặc không (=False) cho phép Combo Cript hiển thị trong hộp thoại Font.

AllowVectorFonts
Giá trị của thuộc tính này sẽ cho phép (=True) hoặc không (=False) cho phép hiển thị và lựa chọn các Vector Font trong hộp thoại Font.

AllowVerticalFonts
Giá trị của thuộc tính này sẽ cho phép (=True) hoặc không (=False) cho phép hiển thị các Font chữ được thể hiện theo chiều ngang và đứng. Giá trị mặc định của thuộc tính này là False, chỉ cho phép hiển thị các Font chữ được thể hiện theo chiều ngang.

Color
Thuộc tính này dùng để thiết lập hoặc nhận giá trị của Font chữ trên hộp thoại Font.

Font
Thuộc tính này là một đối tượng Font. Bạn có thể thiết lập giá trị khởi đầu của hộp thoại Font thông qua thuộc tính Font, hoặc nhận các thiết lập của người dùng từ hộp thoại Font sau khi người dùng nhấn OK hoặc Apply.

Đoạn lệnh sau sẽ thiết lập thuộc tính Font của hộp thoại từ thuộc tính Font của TextBox1 :

Hoặc bạn có thể thiết lập thuộc tính Font của hộp thoại từ một đối tượng Font tự tạo :

Hoặc để thay đổi màu chữ trong TextBox1 :

FontMustExist

Thông báo khi người dùng nhập vào một Font chữ không tồn tại trong hệ thống
Giá trị mặc định của thuộc tính này = True, chỉ cho phép người dùng chọn các font đang có trong máy tính. Nếu người dùng đánh vào một Font chữ không tồn tại, nó sẽ xuất hiện thông báo khi người dùng truy xuất đến thuộc tính Name của đối tượng Font.

MaxSize, MinSize

Thông báo khi người dùng nhập vào kích thước không nằm trong giới hạn MinSize – MaxSize
Hai thuộc tính này giới hạn kích thước tối thiểu và tối đa của Font chữ trong hộp thoại Font. Nếu người dùng nhập vào một kích thước nằm ngoài giới hạn này, hệ thống sẽ xuất hiện thông báo lỗi.

ShowApply
Đây là một thuộc tính có giá trị luận lý, nếu giá trị ShowApply = True, hộp thoại Font sẽ hiển thị nút lệnh Apply. Giá trị mặc định của thuộc tính này = False - không hiển thị nút lệnh Apply trong hộp thoại.

Ví dụ : hiển thị hộp thoại cùng nút lệnh Apply.

Trong trường hợp này, để xử lý khi người dùng nhấn vào nút lệnh Apply, bạn phải viết lệnh cho sự kiện Click.

ShowColor

Đây là một thuộc tính có giá trị luận lý, nếu giá trị của ShowColor = True, hộp thoại Font sẽ hiển thị Combo Box chọn màu cho Font chữ. Giá trị mặc định của thuộc tính này = False - không hiển thị Combo Box chọn màu trong hộp thoại.

Hộp thoại Font với nút lệnh Apply và Combo chọn màu

ShowEffects
Giá trị mặc định của thuộc tính này là True, cho phép hiển thị hai điều khiển StrileoutUnderline trong hộp thoại. Nếu giá trị của thuộc tính này = False thì hộp thoại Font sẽ không hiển thị 2 điều khiển Check Box Strileout, Underline và cả Combo Box chọn màu chữ dù cho giá trị thuộc tính ShowColor = True. Một cách ngắn gọn hơn, khi giá trị thuộc tính ShowEffects = False, Frame Effects sẽ không hiển thị.
 

Facebook Comment

Find Diễn đàn Công nghệ thông tin và truyền thông on mobile

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên nào trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
31.050
Bài viết
33.103
Thành viên
5.957
Thành viên mới nhất
susu93439

Mobile app users
0
Latest mobile user

Tài nguyên mới